home >Publications >2022

Yan Chen*, Yuwei Zhu*, Xiang Li*, Wenbo Gao*, Ziqi Zhen, De Dong, Buliao Huang, Zhuo Ma, Anqi Zhang, Xiaocui Song, Yan Ma, Changyou Guo, Fan Zhang, Zhiwei Huang#(2022). Cholesterol inhibits TCR signaling by directly restricting TCR-CD3 core tunnel motility, Molecular Cell, S1097-2765(22)00155-1 2022/03/17 09:56