home >Publications >2022

Fengxia Zhou*, Rui Gan*, Fan Zhang*, Chunyan Ren, Ling Yu, Yu Si, Zhiwei Huang# (2022). PHISDetector: A tool to detect diverse in silico phage–host interaction signals for virome studies, Genomics, Proteomics & Bioinformatics, S1672-0229(22)00017-1. 2022/03/17 09:56